top of page

Zásady ochrany osobných údajov

OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ A UCHOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana a spracovanie osobných údajov pre našu spoločnosť veľmi dôležitá. Preto sme aktualizovali pravidlá, ktoré upravujú prácu s osobnými údajmi tak, aby spĺňali nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR), pričom sú v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

VYMEDZENIE POJMOV

 

a) Prevádzkovateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracováva a uchováva osobné údaje.

 

b) Dotknutá osoba – je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba – jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba – podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.

 

c) Osobný údaj – Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora,inéhoidentifikátora,akojenapríkladmeno,priezvisko,identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

a) Prevádzkovateľom osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je spoločnosť :

 

 

Obchodné meno

TECH2GO Group s.r.o.

 

Sídlo spoločnosti

Šalov 48, SK – 935 71 Šalov

 

Prevádzka

Námestie SNP 92, SK – 966 01 Hliník nad Hronom

 

IČO

53210506

 

DIČ

2121321037

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, SK – 811 06 Bratislava

 

IBAN

SK17 1100 0000 0029 4209 5364

 

Telefón

+421 650 340 353, +421 951 223 803

 

E-mail

obchod@tech2gogroup.sk

 

Web a e-shop

www.tech2go.sk, www.tech2go.cz, www.tech2go.hu,

www.tech2go.pl, www.tech2go.shop

( Niektoré weby a elektronické obchody nemusia byť dostupné z dôvodu ich aktualizácie, resp. implementácie nových riešení .)

 

Zápis v ORSR

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 59153/N

 

Základné imanie

podľa ORSR 5 000 € / splatené 5 000 €

 

Kontaktná osoba pre agendu Ochrany osobných údajov :

 

Juraj Oliver Briš, DiS., konateľ, e-mail : juraj.bris@tech2go.sk, tel.:  +421 650 340 353

Ing. Roman Ciesarík, konateľ,  e-mail : roman.ciesarik@tech2go.sk, tel.: +421 650 340 353

 

 

ZDROJE A ZÁKONNÉ DÔVODY

SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ spracováva a uchováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle.

 

Osobnými údajmi pre účel a zákonný dôvod spracovania sú najmä: meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail, IBAN.

 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje založené zmluvným vzťahom, objednávkou tovaru alebo služby, využívaním nástrojov priameho marketingu, pričom zákonné dôvody spracovania osobných údajov vychádzajú z §13, bod 1, písm. a, b, c, d, e, f.

 

OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PRE SPRACOVÁVANI

OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Oprávneným záujmom spoločnosti TECH2GO Group s r. o. je ochrana zdravia, života alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby (podľa §13, písm. d).

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb len po dobu:

 

a) platnosti zmluvných vzťahov medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b) platnosti súhlasu daného dotknutou osobou

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, tieto údaje zlikviduje tak v automatizovanej ako i neautomatizovanej forme.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 

a) právo na prístup k osobným údajom (§21),

b) právo na opravu osobných údajov (§22),

c) právo na výmaz osobných údajov (§23),

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§24),

e) právo na oznamovaciu povinnosť zo strany prevádzkovateľa (§25),

f) právo na prenosnosť osobných údajov (§26),

g) právo namietať spracúvanie osobných údajov (§27),

h) právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, ak je podozrenie, že bolo porušené právo na ochranu osobných údajov.

 

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že sú prijaté všetky opatrenia potrebné k ochrane osobných údajov, a to najmä:

 

a) Technické opatrenia – zabezpečenie objektu a dátových úložísk,

b) Organizačné opatrenia – uzamykateľné kartotéky, užívateľské prístupy

 

Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že osobné údaje sú sprístupnené len ním poverené osoby.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tento dokument vstupuje do platnosti 1.1.2023

Revízia vykonaná dňa 26.10.2023

bottom of page